Instagram · Photography

Smitty, enjoying Casper’s maiden voyage

from Instagram
Instagram · Photography

237/365. Travel Dog, day 1

from Instagram
Instagram · Photography

236/365. Birthday boy

from Instagram
Instagram · Photography

235/365

from Instagram
Instagram · Photography

234/365

from Instagram